Monthly Archives: Październik 2012

Definiowanie oraz odczyt własnych atrybutów

2012-10-21

Platforma .NET pozwala na definiowanie metadanych, czyli pewnych informacji opisujących różne elementy kodu. Funkcjonalność ta realizowana jest poprzez atrybuty. Atrybuty używane mogą być do opisu takich elementów jak klasy, metody, zdarzenia, pola, właściwości oraz wielu innych. Oprócz szeregu zdefiniowanych atrybutów mamy możliwość tworzenia własnych. Aby to zrobić wystarczy utworzyć klasę dziedziczącą po klasie System.Attribute. Klasa taka musi posiadać atrybut o nazwie AttributeUsage określający dwie rzeczy: do jakich elementów tworzony przez nas atrybut może być stosowany (enum AttributeTargets) oraz czy możliwe będzie użycie kilku takich atrybutów w jednym elemencie (AllowMultiple). Do naszego atrybutu możemy przekazywać dwa rodzaje argumentów: pozycyjne oraz nazwane. Argumenty pozycyjne przekazywane są poprzez konstruktor klasy w kolejności zgodnej z deklaracją jego parametrów, argumenty nazwane implementowane są jako pola lub właściwości i przekazywane poprzez nazwę. Poniższy przykład zawiera definicje dwóch własnych atrybutów: DBTable oraz DBColumn. Pierwszy z nich określa tabelę oraz schemat w bazie danych i może być stosowany dla klas, drugi określa nazwę i typ kolumny w tabeli bazy danych i może być użyty przy polach oraz właściwościach:

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false)]
public class DBTable : Attribute
{
  public string Name { get; private set; }
  public string Schema { get; set; }

  public DBTable(string name)
  {
    this.Name = name;
  }
}

[AttributeUsage(AttributeTargets.Property | AttributeTargets.Field, AllowMultiple = false)]
public class DBColumn : Attribute
{
  public string Name { get; private set; }
  public DbType DataType { get; set; }

  public DBColumn(string name)
  {
    this.Name = name;
  }
}

A oto przykład użycia utworzonych atrybutów:

[DBTable("Osoba", Schema = "dbo")]
public class Person
{
  [DBColumn("Imie", DataType = DbType.String)]
  public string FirstName { get; set; }

  [DBColumn("Nazwisko", DataType = DbType.String)]
  public string LastName { get; set; }
}

Samo zdefiniowanie i użycie atrybutu niewiele nam da, jeżeli nie będziemy w stanie odczytać umieszczonych w nim informacji. W tym celu możemy posłużyć się mechanizmem odzwierciedlenia (System.Reflection). Poniższy kod poprzez klasy MemberInfo i PropertyInfo oraz metodę GetCustomAttributes pozwala na odczyt informacji umieszczonych w atrybutach (możemy także użyć statycznej klasy Attribute i jej metody GetCustomAttributes):

static void Main(string[] args)
{
  Person person = new Person { FirstName = "Jan", LastName = "Kowalski" };

  //Odczyt informacji o klasie (atrybut DBTable)
  MemberInfo personInfo = person.GetType();
  object[] personAttributes = personInfo.GetCustomAttributes(typeof(DBTable), false);
  if (personAttributes.Length > 0)
  {
    DBTable personAttribute = (DBTable)personAttributes[0];
    Console.WriteLine("Tabela: " + personAttribute.Name);
    Console.WriteLine("Schemat: " + personAttribute.Schema);
  }

  //Odczyt informacji o polu (atrybut DBColumn)
  PropertyInfo firstNameInfo = person.GetType().GetProperty("FirstName");
  object[] firstNameAttributes =
    firstNameInfo.GetCustomAttributes(typeof(DBColumn), false);
  if (firstNameAttributes.Length > 0)
  {
    DBColumn firstNameAttribute = (DBColumn)firstNameAttributes[0];
    Console.WriteLine("Kolumna: " + firstNameAttribute.Name);
    Console.WriteLine("Typ: " + firstNameAttribute.DataType.ToString());
  }

  Console.ReadLine();
}

Więcej informacji o definiowaniu własnych atrybutów: Attribute Class, AttributeUsageAttribute ClassAttributeTargets Enumeration.

Reklamy

Grupowanie danych przy użyciu poleceń ROLLUP, CUBE oraz GROUPING SETS

2012-10-03

W dzisiejszym temacie zajmę się omówieniem poleceń ROLLUP, CUBE oraz GROUPING SETS. Polecenia te umieszczane są w klauzuli GROUP BY i pozwalają na wygenerowanie odpowiednich grupowań w celu agregacji danych. Warto zaznaczyć, iż omawiane polecenia zastępują instrukcje COMPUTE, COMPUTE BY, WITH ROLLUP oraz WITH CUBE. Dwie pierwsze zostały wycofane z języka T-SQL w SQL Server 2012, pozostałe dwie zostaną wycofane w kolejnej wersji. Aby zaprezentować działanie omawianych instrukcji stworzyłem tabelę zawierającą informacje o wartości sprzedaży uzyskanej przez pracowników w poszczególnych latach:

create table #Sales
(
	EmployeeId int,
	[Year] int,
	Sales money
)

insert into #Sales values(1, 2005, 120000)
insert into #Sales values(1, 2006, 180000)
insert into #Sales values(1, 2007, 250000)
insert into #Sales values(2, 2005, 150000)
insert into #Sales values(2, 2006, 110000)
insert into #Sales values(3, 2006, 200000)
insert into #Sales values(3, 2007, 240000)

ROLLUP

Polecenie ROLLUP grupuje dane według wskazanych kolumn w sposób hierarchiczny. Użycie ROLLUP(a, b, c) spowoduje wygenerowanie następujących grupowań: (a, b, c), (a, b), (a) oraz rekordu agregującego cały zbiór. Inaczej mówiąc, użycie w zapytaniu konstrukcji ROLLUP(a, b, c) jest równoważne z wykonaniem czterech zapytań połączonych klauzulą UNION ALL, gdzie każde zapytanie posiada odpowiednią klauzulę GROUP BY. Poniższy przykład pokazuje działanie polecenia ROLLUP:

select
  [Year],
  EmployeeId,
  sum(Sales) as Sales
from #Sales
group by rollup([Year], EmployeeId)

Jak widać dzięki przekazaniu do polecenia ROLLUP kolumn Year i EmployeeId w wynikowym zbiorze uzyskaliśmy następujące grupowania: (Year, EmployeeId), (Year) oraz rekord ogólny dla całego zbioru.

CUBE

Polecenie CUBE działa w sposób podobny, z tą różnicą, iż przy grupowaniu danych uwzględniane są wszystkie kombinacje wskazanych kolumn. Użycie CUBE(a, b, c) spowoduje więc wygenerowanie następujących grupowań: (a, b, c), (a, b), (a, c), (b, c), (a), (b), (c) oraz rekordu agregującego cały zbiór. Poniższy przykład pokazuje działanie polecenia CUBE:

select
  [Year],
  EmployeeId,
  sum(Sales) as Sales
from #Sales
group by cube([Year], EmployeeId)

Użycie polecenia CUBE dla kolumn Year i EmployeeId spowodowało wygenerowanie następujących grupowań: (Year, EmployeeId), (Year), (EmployeeId) oraz rekordu ogólnego dla całego zbioru.

GROUPING SETS

Polecenie GROUPING SETS działa analogicznie do powyższych, ale daje nam możliwość jawnego określenia wszystkich grupowań jakie mają być uwzględnione w wynikowym zbiorze. Poszczególne grupy wymieniane są po przecinku, przy czym jeżeli w ich skład wchodzi kilka kolumn muszą być ujęte w nawiasy. Puste nawiasy () oznaczają rekord ogólny dla całego zbioru. Poniżej przykład użycia polecenia GROUPING SETS:

select
  [Year],
  EmployeeId,
  sum(Sales) as Sales
from #Sales
group by grouping sets((EmployeeId, [Year]), EmployeeId, ())

W powyższym zapytaniu jawnie określone zostały następujące grupowania: (EmployeeId, Year), (EmployeeId) oraz rekord ogólny dla całego zbioru.

Funkcja GROUPING

Podczas korzystania z omawianych poleceń bardzo użyteczna może okazać się funkcja GROUPING. Pozwala ona określić dla każdego wiersza wynikowego zbioru czy dana kolumna jest zagregowana (posiada wartość NULL) czy nie. W przypadku kolumny zagregowanej funkcja zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0. Oto przykład użycia:

select
	[Year],
	EmployeeId,
	sum(Sales) as Sales,
	grouping([Year]) as AgrYear,
	grouping(EmployeeId) as AgrEmployeeId
from #Sales
group by cube([Year], EmployeeId)

Jak widać kolumny AgrYear oraz AgrEmployeeId wskazują czy w danym wierszu kolumny Year i EmployeeId posiadają wartość NULL wynikającą z określonego grupowania (wartość 0 zwrócona przez funkcję GROUPING oznacza, że dana kolumna bierze udział w grupowaniu).

Funkcja GROUPING_ID

Inną metodą na uzyskanie informacji o zagregowanych kolumnach jest użycie funkcji GROUPING_ID. Zastępuje ona wielokrotne użycie funkcji GROUPING (dla każdej kolumny). Dla wskazanego zestawu kolumn generowana jest postać binarna na podstawie poszczególnych wyników funkcji GROUPING, następnie wynik zwracany jest w postaci wartości typu int. Załóżmy, że uzyskaliśmy następujące wyniki w danym wierszu: GROUPING(a) = 1, GROUPING(b) = 0, GROUPING(c) = 1. Wywołanie funkcji GROUPING_ID(a, b, c) na podstawie wartości binarnej 101 (GROUPING(a) + GROUPING(b) + GROUPING(c)) da wynik 5. Przykład użycia:

select
	[Year],
	EmployeeId,
	sum(Sales) as Sales,
	grouping([Year]) as AgrYear,
	grouping(EmployeeId) as AgrEmployeeId,
	grouping_id([Year], EmployeeId) Agr
from #Sales
group by cube([Year], EmployeeId)

Więcej informacji na temat omawianych poleceń można znaleźć na MSDN: GROUP BY, Using GROUP BY with ROLLUP, CUBE, and GROUPING SETS, GROUPING SETS Equivalents.